تبلیغات
dd14 - رنگ
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

رنگ

نویسنده :
تاریخ:23 اردیبهشت 91-06:14

رنگ ها و فونت ها در HTML

رنگ ها با ترکیب منابع نوری قرمز ، سبز و آبی معرفی می شوند.
محتوای رنگ ها :: Color Values
رنگ ها با استفاده از نشان گذاری مبنای 16 برای ترکیب مقدار رنگ قرمز و سبز آبی معرفی می شوند.
پایین ترین مقدار رنگی که می توان به یک منبع رنگی داد صفر است (hex #000) و بالاترین مقدار 255 است(hex #fff).

 آموزش HTML جلسه هشتم

مثال و تمرین در لینک روبرو : کلیک کنید!

نام رنگ ها :: Web Standard Color Names
یک کلکسیون از نام رنگ ها بوسیله بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شود.
توجه: فقط 16 رنگ توسط استاندارد W3C HTML4.0 پشتیبانی می شود ( aqua , black , blue , fuchsia , gray , green , lime , maroon , navy , olive , purple , red , silver , teal , white , yellow ). برای تمام رنگ های دیگر ، شما باید از مقدار شما باید از مقدار مبنای 16 رنگها استفاده کنید.

رنگ های ایمن وب :: Web Safe Colors
چندین سال پیش که کامپیوترها فقط 256 رنگ متفاوت را پشتیبانی می کردند ، لیستی از 216 رنگ ایمن وب بعنوان استاندارد وب پیشنهاد شد.
دلیل این پیشنهاد آن بود که سیستم عامل های مایکروسافت و Mac از 40 رنگ ثابت از پیش تعیین شده سیستمی استفاده می کردند.

جدول متقاطع 216 رنگ :

 آموزش HTML جلسه هشتم

جدول زیر نام رنگ ها ، مقدار و … را نشان میدهد:

aliceblue

240,248,255

F0F8FF

darkslategray

47,79,79

2F4F4F

lightsalmon

255,160,122

FFA07A

palevioletred

219,112,147

DB7093

antiquewhite

250,235,215

FAEBD7

darkturquoise

0,206,209

00CED1

lightseagreen

32,178,170

20B2AA

papayawhip

255,239,213

FFEFD5

aqua

0,255,255

00FFFF

darkviolet

148,0,211

9400D3

lightskyblue

135,206,250

87CEFA

peachpuff

255,239,213

FFEFD5

aquamarine

127,255,212

7FFFD4

deeppink

255,20,147

FF1493

lightslategray

119,136,153

778899

peru

205,133,63

CD853F

azure

240,255,255

F0FFFF

deepskyblue

0,191,255

00BFFF

lightsteelblue

176,196,222

B0C4DE

pink

255,192,203

FFC0CB

beige

245,245,220

F5F5DC

dimgray

105,105,105

69,69,69

lightyellow

255,255,224

FFFFE0

plum

221,160,221

DDA0DD

bisque

255,228,196

FFE4C4

dodgerblue

30,144,255

1E90FF

lime

0,255,0

00FF00

powderblue

176,224,230

B0E0E6

black

0,0,0

000000

firebrick

178,34,34

B22222

limegreen

50,205,50

32CD32

purple

128,0,128

800080

blanchedalmond

255,255,205

FFFFCD

floralwhite

255,250,240

FFFAF0

linen

250,240,230

FAF0E6

red

225,0,0

FF0000

blue

0,0,255

0000FF

forestgreen

34,139,34

228B22

magenta

255,0,255

FF00FF

rosybrown

188,143,143

BC8F8F

blueviolet

138,43,226

8A2BE2

fuchsia

255,0,255

FF00FF

maroon

128,0,0

800000

royalblue

65,105,225

4169E1

brown

165,42,42

A52A2A

gainsboro

220,220,220

DCDCDC

mediumaquamarine

102,205,170

66CDAA

saddlebrown

139,69,19

8B4513

burlywood

222,184,135

DEB887

ghostwhite

248,248,255

F8F8FF

mediumblue

0,0,205

0000CD

salmon

250,128,114

FA8072

cadetblue

95,158,160

5F9EA0

gold

255,215,0

FFD700

mediumorchid

186,85,211

BA55D3

sandybrown

244,164,96

F4A460

chartreuse

127,255,0

7FFF00

goldenrod

218,165,32

DAA520

mediumpurple

147,112,219

9370DB

seagreen

46,139,87

2E8B57

chocolate

210,105,30

D2691E

gray

128,128,128

808080

mediumseagreen

60,179,113

3CB371

seashell

255,245,238

FFF5EE

coral

255,127,80

FF7F50

green

0,128,0

008000

mediumslateblue

123,104,238

7B68EE

sienna

160,82,45

A0522D

cornflowerblue

100,149,237

6495ED

greenyellow

173,255,47

ADFF2F

mediumspringgreen

0,250,154

00FA9A

silver

192,192,192

C0C0C0

cornsilk

255,248,220

FFF8DC

honeydew

240,255,240

F0FFF0

mediumturquoise

72,209,204

48D1CC

skyblue

135,206,235

87CEEB

crimson

220,20,60

DC143C

hotpink

255,105,180

FF69B4

mediumvioletred

199,21,133

C71385

slateblue

106,90,205

6A5ACD

cyan

0,255,255

00FFFF

indianred

205,92,92

CD5C5C

midnightblue

25,25,112

191970

slategray

112,128,144

708090

darkblue

0,0,139

00008B

indigo

75,0,130

4B0082

mintcream

245,255,250

F5FFFA

snow

255,250,250

FFFAFA

darkcyan

0,139,139

008B8B

ivory

255,240,240

FFF0F0

mistyrose

255,228,225

FFE4E1

springgreen

0,255,127

00FF7F

darkgoldenrod

184,134,11

B8860B

khaki

240,230,140

F0D58C

moccasin

255,228,181

FFE4B5

steelblue

70,130,180

46,82,B4

darkgray

169,169,169

A9A9A9

lavender

230,230,250

E6E6FA

navajowhite

255,222,173

FFDEAD

tan

210,180,140

D2B48C

darkgreen

0,100,0

006400

lavenderblush

255,240,245

FFF0F5

navy

0,0,128

000080

teal

0,128,128

008080

darkkhaki

189,183,107

BDB76B

lawngreen

124,252,0

7CFC00

oldlace

253,245,230

FDF5E6

thistle

216,191,216

D8BFD8

darkmagenta

139,0,139

8B008B

lemonchiffon

255,250,205

FFFACD

olive

128,128,0

808000

tomato

253,99,71

FF6347

darkolivegreen

85,107,47

556B2F

lighblue

173,216,230

ADD8E6

olivedrab

107,142,35

6B8E23

turquoise

64,224,208

40E0D0

darkorange

255,140,0

FF8C00

lightcoral

240,128,128

F08080

orange

255,165,0

FFA500

violet

238,130,238

EE82EE

darkorchid

153,50,204

9932CC

lightcyan

224,255,255

E0FFFF

orangered

255,69,0

FF4500

wheat

245,222,179

F5DEB3

darkred

139,0,0

8B0000

lightgoldenrodyellow

250,250,210

FAFAD2

orchid

218,112,214

DA70D6

white

255,255,255

FFFFFF

darksalmon

233,150,122

E9967A

lightgreen

144,238,144

90EE90

palegoldenrod

238,232,170

EEE8AA

whitesmoke

245,245,245

F5F5F5

darkseagreen

143,188,143

8FBC8F

lightgrey

211,211,211

D3D3D3

palegreen

152,251,152

98FB98

yellow

255,255,0

FFFF00

darkslateblue

72,61,139

483D8B

lightpink

255,182,193

FFB6C1

paleturquoise

175,238,238

AFEEEE

yellowgreen

154,205,50

9ACD32

http://www.pasargad-graphic.com/blog/html-tutorial-8