تبلیغات
dd14 - 22
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

22

نویسنده :
تاریخ:22 مهر 91-17:07

خودم دیدم که دونگی هم جفا کرد

کمی راز شهنشاهی ملا کرد

خودم دیدم که دونگی بینوا شد

اسیر دست مشتی پرهوا شد