تبلیغات
dd14 - آموزش html=02
زگهواره تا همین الان دانش بجوی

آموزش html=02

نویسنده :
تاریخ:18 اردیبهشت 91-08:39

آموزش HTML - جلسه دوم

ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠  

در ابتدا باید بگویم نگران این نباشید که تگ های به کار رفته را نمی فهمید، در این جلسه با آن ها آشنا خواهید شد.

سر تیتر (HTML Heading)

HTML Headingها به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

<h1>This is a heading</h1>

<h2>This is a heading</h2>

<h3>This is a heading</h3>

 

 

پاراگراف (HTML Paragraph)

پاراگرفا به وسیله تگ <p> تعریف می شود.

<p>This is a paragraph.</p>

<p>This is another paragraph.</p>

 

لینک (HTML Link)

لینک ها به وسیله تگ <a> تعریف می شوند.

<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>

 

تصویر (HTML Image)

تصویر ها به وسیله تگ <img> تعریف می شوند.

<img src="w3schools.jpg" width="104" height="142" />

 

عناصر HTML یا HTML Elements

یک عنصر HTML هرچیزی که بین تگ شروع و پایان را شامل می شود.

تگ پایان*

عنصر HTML

تگ شروع*

</p>

This is a paragraph

<p>

</a>

This is a link

<a>

 

 

<br/>

* تگ شروع خیلی وقت ها تگ باز و تگ پایان را تگ بسته می نامند.

 

ترتیب عنصر HTML

-          یک عنصر HTML به وسیله تگ باز، آغاز می شود.

-          یک عنصر HTML به وسیله تگ بسته، خاتمه می یابد.

-          محتوای HTML یا HTML Content، هر چیزی بین تگ شروع و پایان است.

-          برخی از عناصر HTML محتوای خالی دارند.

-          عناصر خالی در تگ شروع بسته می شوند.

-          بیشتر عناصر HTML می توانند که مشخصه هایی (attributes) داشته باشند.

 

عناصر HTML تو در تو (Nested HTML Elements)

بیشتر عناصر HTML می توانند تو در تو باشند (می توانند دیگر عناصر HTML را در خود قرار بدهند)

 

مثال برای سند HTML

<html>

 

<body>

<p>This is my first paragraph.</p>

</body>

 

</html>

مثال بالا شامل 3 عنصر HTML است.

 

 

 

 

مثال های تشریح شده HTML

 

عنصر <p>

<p>This is my first paragraph.</p>

 

عنصر <p> یک پاراگراف را در HTML تعریف می کند.

این عنصر یک تگ شروع <p> و یک تگ پایان </p> دارد.

محتوای عنصر است: This is my first paragraph.

 

 

عنصر <body>

<body>

<p>This is my first paragraph.</p>

</body>

 

عنصر <body> بدنه یک سند HTML را تعریف می کند.

این عنصر یک تگ شروع <body> و یک تگ پایان </body> دارد.

محتوای این عنصر، دیگر عناصر HTML هستند (<a>، <p>، ...)

 

عنصر <HTML>

<html>

 

<body>

<p>This is my first paragraph.</p>

</body>

 

</html>

 

عنصر <HTML> تمام یک سند HTML را تعریف می کند.

این عنصر یک تگ شروع <HTML> و یک تگ پایان </HTML> دارد.

محتوای این عنصر، دیگر عناصر HTML هستند (<body>، ...)

 

 

هرگز تگ پایان را فراموش نکنید!

بیشتر عناصر HTML به صورت درست نمایش داده می شوند، حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید:

<p>This is a paragraph

<p>This is a paragraph

مثال بالا در اکثر Browser ها درست نمایش داده می شود، چون تگ پایان در آن ها اختیاری در نظر گرفته می شود.

هرگز به این تکیه نکنید. اگر تگ پایان را فراموش کنید، خیلی از عناصر ممکن است نتیجه غیر معمول دهد یا پیغام خطا بدهد.

 

عناصر HTML خالی (Empty HTML Elements)

عناصر HTML که هیچ محتوایی ندارند را عناصر HTML خالی می نامند.

<br> یک عنصر خالی است که تگ پایان ندارد. (<br> خط بعد را تعریف می کند.)

 

منبع: (Refsnes Data Company)      سایت:http://www.w3schools.com